Kurset

trainer

Trainimi për Trainer

Kurset e Trainimit për Trainer në TIK – duke targetuar stafin ekzistues dhe mësimdhënësit në përmirësimin e kapaciteteve të tyre të TIK si trainerë për kurset e ardhshme të trainimeve, (duke targetuar të paktën 80 pjesëmarrës).

Kliko këtu për kualifikimet dhe eksperiencat

ict-skill

ICT and Digital Skills

The development and delivery of the ICT and digital skills will be aiming at enhancing the workforce ICT skills in a sustainable approach, as per the global IT development and trends, demands and market needs. The training’s component will provide a European dimension to our project, as leverage of our proven expertise and experience on improving and developing ICT and digital skills.

it-business

Kurset e Trainimit Biznesor

Projekti do të identifikoj nevojat eksistuese të bizneseve të sektorit të TIK-ut nga fusha e biznesit dhe menagjimit, do të hartoj kriteret selektuese për identifikimin e pjesëmarrësve në këto kurse, do të zhvilloj kurset për trainim dhe implementoj ato.  

Projekti do të ofroj kurse trainnimi në biznes e menagjim oër pjesëmarrësit e zgjedhur për këto kurse në TIK.