Projekti “ICT for Kosovo’s Growth”, synon të mbështesë të rinjtë Kosovar në ngritjen e aftësive të tyre nga fusha e TIK dhe digjitale, përmes ofrimi te moduleve të avancuara të trainimeve pesëmujore,  duke synuar përkrahjen e rritjes së sektorit Kosovar të TIK, punësimin, bizneset, rritjen ekonomike dhe krijim të vendeve të reja të punës.

Qëllimi i projektit është të përmbushë mungesat për shkathtësi digjitale e biznesore në një mënyrë të qëndrueshme duke plotësuar nevojat e tregut dhe rritjen e konkurrueshmërisë së bizneseve kosovare digjitale e tradicionale sikurse edhe rritjen e eksportit të bizneseve Kosovare të TIK, bashkë me të atyre tradicionale përmes përdorimit të TIK nga ana e tyre.

Tash, ne po përmbyllim raundin e shtatë të trainimeve semestrale përrreth 300 të rinj përfitues, të cilat po ndjekin trainime të avancuara nga fushat e Java Programming, Cyber Security, Web Dev, Python, Bigdata, Machine Learning e Artifical Intelligence, duke u përkrahur nga grantet e BE. Ne kemi gjithsejt 10 rounde, (dy rounde ne vit) me rreth 300 të rinj që trajnohen, dhe tash, po perfundon roundi i shtatë20 Shkurt 2024,  duke filluar nga ora 16:00h deri në 17:00h,  ne Pallatin e Rinise/ Salla a Kuqe.
Days
Hours
Minutes
Seconds