ict-events

Eventet

Projekti “Përkrahja e BE për Konkurueshmërinë e Sektorit Kosovar të TIK” do të implementoj menagjimin e eventeve strategjike e profesionale duke synuar mbështetjen e kapaciteteve eksportuese të bizneseve Kosovare të ICT-së sikurse edhe rritjen e bashkëpunimeve në mes të bizneseve kosovare të ICT me partner biznesor vendor dhe ndërkombëtarë. 

Këto evente konsiderohen të jenë mundësi kyqë për grupin e targetuar, në krijimin e mundësive të veçanta për ndërveprime me audiencën direkte dhe indirekte si dhe duke i asistuar ata në krijimin e bashkëpunimeve me pjesëmarrësit, sipas temave të eventeve.